Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami);
  2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1393 ze  zmianami);
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami);
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru stowarzyszeń zwykłych (Dz. U. z 2016 r., poz. 644)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Starosty Legnickiego (załącznik do karty).
  2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej, dokonanej na konto Urzędu Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, Nr konta 32 1240 1473 1111 00104343 3697 lub w kasie Starostwa Powiatowego Legnicy. Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.

Opłaty:

  1. Opłata:17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych zero groszy). Podstawa prawna: Załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy o opłacie skarbowej, cz. I poz. 53.
  2. Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn zm.) organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) zwolnione są z zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter, Punkt Obsługi Interesanta, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydaje się na wniosek Wnioskodawcy- art 40 b ust. 4.

Miejsce odbioru dokumentów:

  1. Osobiście lub przez osobę wskazaną we wniosku w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
  2. Pocztą na adres siedziby Wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.