Krok po kroku:   

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny), 
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Starostwie Powiatowym w Legnicy lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć je w punkcie obsługi interesantów: parter
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
 2. Dwa (2) egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie lub zmianę decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
 2. 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
  • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
      a. jednostki budżetowe,
      b. jednostki samorządu terytorialnego,
      c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
      d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Ochrony Środowiska – pl. Słowiański 1 59-220 Legnica

 • punkt obsługi interesantów: parter
 • za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe czynności — powiązane procedury:

Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych, składane na piśmie przez tego, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, najpóźniej 2 tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych.

Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91)
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269) 
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.).

Wymagane załączniki – załączniki do pobrania: