Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 4. Skompletowane dokumenty złóż w Starostwie Powiatowym w Legnicy lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć je w punkcie obsługi interesantów: parter
 5. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, złożone przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.
 2. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

Opłaty:

Brak opłat.

Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy – Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

 • punkt obsługi interesantów: parter
 • za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.).

Pliki do pobrania: