Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Legnicy Wydział Ochrony Środowiska, pl. Słowiański 1, pok. nr 333, tel. 76 72-43-419

Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420),
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107, 398),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369, z 2021 r. poz. 72, 694, 1000, 1718)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie koncesji (złożony przez podmiot, który ubiega się o to przeniesienie) winien zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przeniesienie koncesji, jego siedziby i adresu oraz numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS lub CEIDG), jeśli go posiada.
 2. Numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany, jeśli wystąpiły.

Załączniki: kserokopia koncesji wraz z jej późniejszymi zmianami,

 1. Zgodę Wnioskodawcy na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy wyrażona w formie pisemnej.

 1. Zgodę przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, na przeniesienie koncesji na nowy podmiot.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego przedsiębiorcy - wyrażona w formie pisemnej.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.

Należy podać numer działki lub zestawienie działek, w ramach których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego).

Załączniki dokumentujące prawo do terenu: umowy notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia itp. przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000 z naniesionymi granicami złoża, granicami obszaru górniczego, granicami terenu górniczego i granicami własności.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej przysługuje wnioskodawcy.

Należy podać rok wykonania dokumentacji geologicznej, wykonawcę, zatwierdzone zasoby.

Załączniki: dowód istnienia prawa przysługującego przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o przeniesienie koncesji, kopia decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji lub pisma o przyjęciu dokumentacji.

Uwaga: Do przeniesienia koncesji uzyskanej przed wyjściem w życie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06. 2011 r. nie stosuje się przepisów w zakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, chyba że zmiana zmierza do powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub przedłużenia jej ważności. 

 1. Wykazanie, iż podmiot ubiegający się o przeniesie koncesji jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

Należy określić środki, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności.

Załączniki: dane pozwalające na weryfikację wiarygodności finansowej wnioskodawcy (zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wyciągi z rachunków bankowych, umowy kredytowe (ich promesy), umowy poręczenia, bilanse majątkowe, sprawozdania finansowe, PIT, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu), itp.) Kryteria te podlegają różnicowaniu w zależności od rodzaju i rozmiarów zamierzonej działalności, związanych z nią zagrożeń itd.

 1. Przedstawienie dowodu utworzenia przez Wnioskodawcę rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Podstawa: art. 1 ust. 1 pkt a, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369, z 2021 r. poz. 72, 694, 1000, 1718) oraz części I poz. 53 załącznika do tej ustawy.

Opłaty należy dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku w oryginale.

Termin załatwienia

Do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni,  od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia

  Decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Informacje dodatkowe

 • dane opisowe i załączniki wymienione w punkcie 4 ppkt. 1 – 9 zaleca się zestawić i zszyć w jeden tom zwany dalej WNIOSKIEM.
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia; nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy Pgg.

Załączniki