Organ właściwy

Starosta Legnicki

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Wnioski

Druki dostępne są w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, I Piętro, pok. 119 i 136, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Podstawa prawna

 • art. 64 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315)
 • zał. cz. IV - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na okres 12 miesięcy.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy/24 miesięcy.

Opłaty

Wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

w kategorii I
 • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
w kategorii II
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

Opłaty dokonuje się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360

Opłaty skarbowe

17zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE - pok. 344, III p. w budynku Starostwa Powiatowego lub na rachunek

URZĘDU MIASTA W LEGNICY, Pl. Słowiański 8,
Nr konta: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie

Tryb odwoławczy

W sprawie nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.
 2. Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych w ramach ograniczeń wynikających z obowiązującego oznakowania dróg.
 3. Za szkody wywołane przejazdem pojazdów nienormatywnych odpowiada podmiot ubiegający się o zezwolenie i osoba wykonująca przejazd w jego imieniu.
 4. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej.