Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019r., poz. 1200);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885 t.j.).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy;
 • 1 zdjęcie;
 • zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców;
 • dokument potwierdzający, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • dowód wpłaty;
 • potwierdzenie zdania egzaminu - wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę wraz z załączoną opłatą za egzamin składa się za pośrednictwem właściwego starosty.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
biuro podawcze – parter lub elektronicznie: ePUAP.

Opłaty

 • Za wpis do ewidencji instruktorów pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.

Opłaty można wnosić:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba odpowiedzialna

Tadeusz Chodorowski
Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego
Telefon: 76/724-34-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 135, I. piętro

Formularze do pobrania