Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2020.110), oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z 2004 r., poz. 2469 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uprawnień
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie - oryginał do wglądu;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę - oryginał do wglądu;
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów - oryginał do wglądu;
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego - oryginał do wglądu;
 • dowód uiszczenia opłaty;
 • dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu (do wglądu).

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
biuro podawcze – parter lub elektronicznie: ePUAP.

Opłaty

 • Za wydanie imiennego uprawnienia w wysokości 48,- zł (opłata skarbowa - Dz.U.t.j. 2019 poz.1000 ze zm.).
 • Opłaty można wnosić:
  • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
  • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Wydanie uprawnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Osoba odpowiedzialna

Tadeusz Chodorowski
Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego
Telefon: 76/724-34-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 135, I. piętro

Formularze do pobrania