Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1189)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją, o której mowa w § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) tj:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
  2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
   • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia, oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
   • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
   • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
   • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w  w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także ocena dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 2. We wniosku można odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

Termin składania dokumentów

Do dnia 30 czerwca lub 31 października danego roku

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Parter Biuro Obsługi Interesantów

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Starosty Legnickiego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. pok. 222 IIp. Tel. 76-72-43-567

Informacje dodatkowe:

Druk wniosku (doc, 21kB).