Podstawa prawna:

  1. Art. 15 ust. 1-6, art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 846),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

Opłata skarbowa: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

    Powyższe zaświadczenia wydawane są tylko dla pracowników:
  • byłego Szpitala Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chojnowie,
  • byłego Urzędu Rejonowego w Legnicy,
  • Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Termin załatwienia sprawy: data realizacji i odbioru dostosowana jest do potrzeb interesanta

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Kontakt: Wydział Finansowy  tel. nr 76-72-43-424