Podstawa prawna:

  • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

Zakres zmian podlegających zgłoszeniu:

  1. Właściciele nieruchomości, a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości oraz gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
  2. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej;
  3. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, Starosta może, w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na wymienione w pkt 1 podmioty obowiązek opracowania dokumentacji geodezyjnej, udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej oraz udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków;
  4. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów do wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

Do pobrania:

Miejsce składania zgłoszeń zmian danych ewidencyjnych:

Starostwo Powiatowe pl. Słowiański 1 parter Punkt Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój 605 oraz 606 VI p. - w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  VI piętro.
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 605 tel./fax  76 72 43 422
Pokój nr 606 tel./fax  76 72 43 423