Podstawa prawna:

  • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.);

Tryb postępowania:

  1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
  2. Uzgodnieniu nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu, wójta lub burmistrza, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych, niż wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przyłączy.
  3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu, wójtów i burmistrzów miast oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania projektowanych sieci na tych terenach.
  4. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, a na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą znak sprawy oraz informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej i dane dotyczące sposobu przeprowadzenia narady, jej terminu oraz miejsca.

Miejsce składania wniosków:

Starostwo Powiatowe w Legnicy Plac Słowiański 1 parter Punkt Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej p.614 VI piętro - w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można przesyłać również pocztą tradycyjną lub przez Portal Obsługi Klienta https://legnicki.webewid.pl, zakładka „E- Usługi dla Projektantów”.

Do pobrania:

Opłaty:

  1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną.
  2. Opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, obliczoną zgodnie z Tabelą nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy, pobiera się przed dokonaniem czynności uzgodnienia.
  3. Dokonanie czynności uzgodnienia poprzedza się ustaleniem uiszczenia opłaty, na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe podane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, lub dowodu wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego, pokój 344 III piętro.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Słowiański 1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej VI piętro.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 614 tel. 76 72 43 437