Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, spełniający wymagania art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519)),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Starostwie Powiatowym w Legnicy lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć je w punkcie obsługi interesantów: parter,
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),.
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru pozwolenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do instalacji (tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy), podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 k.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS) - art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - art. 184 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy.
 4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  1. za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  3. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Opłaty

 1. 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
  1. 2011 zł — w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  2. 506 zł — w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  3. 506 zł — pozostałe,
 2. 17 zł — opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 3. 5 zł — opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy — w przypadku dokonania takiej czynności,
 4. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego - 150% stawki określonej w pkt 1.,
 5. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
  1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia,
 6. Opłata skarbowa za zmianę decyzji, w związku ze zmianą prowadzącego instalację 10 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Dodatkowe informacje

 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia:

 • punkt obsługi interesantów: parter – Starostwo Powiatowe w Legnicy – pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
 • za pośrednictwem poczty

Miejsce odbioru:

 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska – pl. Słowiański 1 59-220 Legnica.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2012 r., poz. 1031).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546, z późn. zm.).