WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o ustalenie osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów, kierunku oraz terminu rekultywacji zawierający w szczególności następujące elementy treści:
  • o dane osobowe wnioskodawców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nazwa i siedziba firmy, regon, KRS),
  • o oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej)

Załączniki:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, którego dotyczy wniosek.
 • Projekt rekultywacji gruntów przedstawiający:
  • oznaczenie kierunku rekultywacji,
  • prawidłowe oznaczenie podmiotu odpowiadającego za rekultywację gruntów,
  • lokalizację i powierzchnię terenu objętego rekultywacją,
  • sposób zagospodarowania terenu objętego rekultywacją oraz terenów przyległych,
  • zakres i sposób przeprowadzenia prac rekultywacyjnych,
  • określenie terminów prowadzenia oraz zakończenia rekultywacji.
 • Mapa zasadnicza i ewidencyjna z zaznaczonym terenem.
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla terenu objętego wnioskiem.
 • Kopia koncesji na wydobycie kopalin lub decyzji wygaszającej koncesję
 • Kopia decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • Wypis (KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienie pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10 zł oraz za pełnomocnictwo -17 zł.

UWAGA:

 1. W przypadku współwłasności wniosek składają wszyscy współwłaściciele.
 2. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopię pełnomocnictwa. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Ochrony Środowiska — Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

 • punkt obsługi interesantów: parter
 • lub, za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska — po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego 30 dni - w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów wydaje starosta po zasięgnięciu opinii:

 1. dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do działalności górniczej,
 2. dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
 3. wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

OPŁATY

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł — zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. (tj. z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)) - część I pkt 53 załącznika do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia"

Opłatę można uiścić:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Pełnomocnictwo

 Pełnomocnictwo do reprezentowania stron postępowania administracyjnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłatę można uiścić:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

 TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Osoba (fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt. Stosownie do art. 22 ust. 2 w/w ustawy osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają Starostę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.
 • W przypadku zmiany osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów, w drodze decyzji właściwego organu, następuje przekazanie praw i obowiązków wynikających z wcześniej wydanych decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, 2163) 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91)
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)

Wymagane załączniki – załączniki do pobrania:

1. USTALENIE OSOBY ZOBOWIĄZANEJ, KIERUNKU ORAZ TERMINU REKULTYWACJI GRUNTÓW: