Do pobrania:

 1. wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
 2. pełnomocnictwo

Wymagane dokumenty:

 wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego

Załączniki:

 1. Pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego, w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.
 2. Zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające usunięcie przyczyn(-y) zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (w przypadku gdy minął oznaczony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu termin następnego badania technicznego, dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o okresowym badaniu technicznym pojazdu).
 3. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie – do wglądu.
 4. Pełnomocnictwo, (druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 5. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Informacja dodatkowa:

W przypadku nabycia pojazdu z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym dodatkowo należy przedłożyć oryginał dowodu własności pojazdu.

Opłata:

Nie pobiera się opłaty za zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi,
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zatrzymanego fizycznie dowodu rejestracyjnego lub zwrot elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

Informacja dodatkowa

Oprócz organu, który wydał dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe zwrotu zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego może dokonać także organ policji lub jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań technicznych po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu. Organ ten przekazuje informację o zwrocie zatrzymanego elektronicznie dokumentu do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników