Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania :

 1. wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
 2. pełnomocnictwo

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego

 

Załączniki:

 1. pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego, w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
 2. zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające usunięcie przyczyn(-y) zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (w przypadku gdy minął oznaczony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu termin następnego badania technicznego, dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o okresowym badaniu technicznym pojazdu),
 3. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie – do wglądu,
 4. pełnomocnictwo
 5. dokument tożsamości.

 

Informacja dodatkowa:

W przypadku nabycia pojazdu z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym dodatkowo należy przedłożyć oryginał dowodu własności pojazdu.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni,  od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U z 2018r.,  poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016r.,  poz. 2060 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689).