Kierownik Wydziału:
Małgorzata MAZUR
  Kontakt: tel. 76-72-43-425

Do zakresu działania Wydziału Gospodarczego należą sprawy:

 1. dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie powiatu na utrzymanie starostwa;
 2. zaopatrzenia materiałowo-technicznego, zakupu niezbędnych materiałów i artykułów biurowych, druków, formularzy i dokonywania innych zakupów bieżących, stosownie do aktualnych potrzeb;
 3. prowadzenia spraw związanych wykonaniem i ewidencjonowaniem pieczęci urzędowych, nagłówkowych i podpisowych, a także ich likwidacją w przypadku wycofania z użycia;
 4. zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i higieny pracy w starostwie;
 5. zapewnienia obsługi organizowanych w starostwie konferencji, spotkań, narad i innych imprez okolicznościowych;
 6. dysponowania pojazdem służbowym ujętym w ewidencji składników majątkowych starostwa, pozostającym w dyspozycji starosty;
 7. administrowania nieruchomością, w granicach której posadowione są budynki starostwa, a w szczególności:
  1. utrzymanie nieruchomości w pełnej użyteczności poprzez prowadzenie bieżących konserwacji, napraw, remontów i modernizacji budynków oraz urządzeń, a także należyte
   zabezpieczenie mienia starostwa;
  2. zapewnienie należytej czystości w obiektach i na terenie nieruchomości, w granicach której usytuowane jest starostwo,
  3. zabezpieczenie budynków w energię elektryczną, cieplną i wodę oraz odprowadzanie ścieków, a także zapewnienie wywozu odpadów stałych z terenu nieruchomości, w granicach której usytuowane jest starostwo,
  4. zapewnienie łączności telekomunikacyjnej wszystkim użytkownikom pomieszczeń w budynkach,
  5. zapewnienie dozoru nieruchomości i organizowanie ochrony przeciwpożarowej budynków,
  6. zapewnienie informacji wizualnej na zewnątrz i wewnątrz budynków starostwa oraz dekorowanie budynków i pomieszczeń z okazji świąt i innych uroczystości,
  7. prowadzenie spraw związanych z wynajmem, dzierżawą i użyczaniem wolnych pomieszczeń w budynkach na cele administracyjne, usługowe itp.,
  8. rejestrowania umów zawieranych w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem starostwa,
  9. prowadzenie parkingów oraz ewidencji osób uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych.