Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się Konferencja Prezentująco –Sprawozdawcza podsumowująca realizację dwuletniego projektu p.n. ”Szkoła na miarę czasów” z udziałem Unijnych Funduszy Strukturalnych. Na konferencje zostali zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkoli z powiatu legnickiego, w tym 20 placówek uczestniczących w projekcie, a także władze samorządowe szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego oraz przedstawiciele Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu filia w Legnicy, która była współrealizatorem projektu.

Beneficjentem projektu był Powiat Legnicki, a projektodawcą i realizatorem Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie.

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor PPPP Wiesława Bratek , która przywitała przybyłych gości oraz przedstawiła kadrę projektu, dziękując za dwuletnią pracę na rzecz szkół i przedszkoli , uczestniczących w projekcie.

Następnie koordynator projektu Pani Kinga Kozakowska-Rusin, przypomniała obecnym główne cele i założenia projektu m.in. Głównym założeniami projektu było.

 • Wzmocnienie potencjału Powiatu Legnickiego w zakresie wspomagania szkół/przedszkoli.
 • Konsolidację działań i wykorzystanie doświadczeń Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej na rzecz realizacji wdrożeniowego projektu wspomagania.
 • Diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych szkół/przedszkoli biorących udział w projekcie i realizację Rocznych Planów Wspomagania w Powiecie Legnickim.
 • Dostosowanie oferty doskonalenia do realnych potrzeb szkół.
 • Wzrost kompetencji nauczycieli/nauczycielek i dyrektorów szkół/ przedszkoli poprzez udział w różnych formach doskonalenia, zgodnych z indywidualnymi potrzebami.
 • Wzrost wymiany wiedzy, doświadczenia, umiejętności nauczycieli/ nauczycielek i dyrektorów szkół realizujących projekt.
 • Wykorzystanie w praktyce szkolnej nowych umiejętności nauczycieli poprzez udział w utworzonych sieciach współpracy i samokształcenia

Ponadto koordynator projektu przedstawiła podstawowe dane i realia realizacji projektu oraz złożyła szczegółowe sprawozdanie z realizowanych działań w tym zakresie. M.in.

 • OGÓLNY KOSZT PROJEKTU 732.569,00 ZŁ.
 • W TYM KOSZTY BEZPOŚREDNIE REALIZACJI SZKOLEŃ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH 687.799,00 ZŁ.
 • Ze wsparcia skorzystało 20 z 36 placówek powiatu legnickiego w tym 318 nauczycieli i dyrektorów.
 • Kwota wsparcie przypadająca na 1 nauczyciela, to 2156,42 zł
 • Powstały 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli w powiecie legnickim
 • LICZBA ZAPLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH FORM DOSKONALENIA w ROKU SZKOLNYM 2013/2014 -210 w 20 SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH
  • 48 godziny szkoleń na jedną placówkę,
  • w ramach sieci współpracy 48 godziny szkoleń w 4 sieciach ogółem,
 • LICZBA ZAPLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH GODZIN SZKOLEŃ NAUCZYCIELI:
  • 960 godzin warsztatów (w ramach nabywania umiejętności),
  • 720 godzin konsultacji grupowych (w ramach wdrażania umiejętności do praktyki szkolnej),
 • 2 FIRMY SZKOLENIOWE były zaangażowane w realizację szkoleń -LICZBA EKSPERTÓW, SPECJALISTÓW W WYBRANYCH PRZEZ SZKOŁY OBSZARACH ROZWOJU ZAANGAŻOWANYCH W DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 34

W kolejnym wystąpieniu dr Robert Mertuszka - m.in. pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i DODN we Wrocławiu przedstawił całość założeń Ogólnopolskiego projektu systemowego mającego na celu wdrożenie kompleksowego wsparcia rozwoju szkół zgodnego z polityką oświatową państwa w odniesieniu do zrealizowanego projektu ”Szkoła na miarę czasów” i jego efektów. W swoim wystąpieniu nakreślił podstawy powodzenia realizowanego wsparcia. Jako 4 podstawowe filary wsparcia wskazał istotną rolę SORE-Szkolnych Realizatorów Rozwoju Oświaty, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Koordynatorów Sieci oraz Ekspertów. Tylko zaangażowanie, wiedza oraz umiejętności i współdziałanie tychże podmiotów na rzecz realizowanego wsparcia daje gwarancję oczekiwanych efektów. Podkreślił także istnienie nowego profilu ucznia do którego należałoby dostosować formy i sposoby oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.

Głos także zabrali pracownicy merytoryczni projektu: Koordynator Sieci Dyrektorów Powiatu Legnickiego Pan Mariusz Szklarz- dyr. Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie oraz Pani Wioleta Czyżewska-Miszczak- Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, którzy podzielili się osobistymi doświadczeniami i refleksjami z pracy przy realizacji z zadań i współpracy z dyrektorami i nauczycielami.

Po podziękowaniach dla dyrektorów szkół i przedszkoli ,którzy zdecydowali się na przystąpienie do projektu i podjęli trud realizacji wielogodzinnych szkoleń, współpracy i nadzorowania realizacji Rocznych Planów Wspomagania w swoich placówkach Pani dyr. Wiesława Bratek przyjęła także w spontanicznej wypowiedzi podziękowania w imieniu wszystkich dyrektorów od pani Olgi Podebry - Dyrektora Zespołu Szkół w Krotoszycach.

Na zakończenie głos zabrała Pani Janina Mazur - Starosta Legnicki , która krótką wypowiedzią odnosząc się do zrealizowanych działań podsumowała konferencję . Wyraziła także swoje zadowolenie, dziękując wszystkim , którzy swoją pracą starają się podnieść jakość oświaty w powiecie legnickim.

W trakcie wystąpień zaprezentowano krótki film z udziałem dyrektorów szkół, przedszkoli oraz SORE podsumowujący działania projektowe.

Po zakończeniu konferencji zaproszeni goście udali się na poczęstunek wymieniając opinie i dzieląc się osobistymi wrażeniami i refleksjami.