Dyrektor Wydziału:
Jan KNYCHALSKI

 

Kontakt:

tel: 767243420

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy:

 1. w zakresie wynikającym z ustawy o odpadach:
  1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
   • zbierania odpadów,
   • przetwarzania odpadów,
  2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością postępowania z odpadami przez posiadaczy
   odpadów, którym wydano stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami;
 2. w zakresie wynikającym z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — wydawanie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 3. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  1. opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz raportów z jego realizacji,
  2. kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym
   właściwością Starosty,
  3. wydawanie i zmiana pozwoleń:
   • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
   • zintegrowanych,
   • na wytwarzanie odpadów,
  4. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, emitowanego do środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia lub w porze nocy,
  5. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  6. wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego oraz decyzji o nałożeniu na podmioty negatywnie oddziaływujące na środowisko obowiązku ograniczenia negatywnego  oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  7. dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  8. przyjmowanie zgłoszeń i informacji o zmianie danych w instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko;
 4. w zakresie wynikającym z ustawy o rybactwie śródlądowym:
  1. wydawanie kart wędkarskich,
  2. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
  3. wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej,
  4. wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej;
 5. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo wodne:
  1. przygotowywanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej oraz decyzji rozwiązującej  spółkę wodną i wyznaczanie jej  likwidatora,
  2. przygotowywanie wniosków o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,
  3. nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej,
  4. stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  5. potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych
   wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw;
 6. w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
  1. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz ustalających obowiązki z tym związane, a także udzielanie informacji o pochodzeniu gruntów (mineralnym lub organicznym),
  2. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu, w tym ustalenie w drodze decyzji kierunku i terminu przeprowadzenia rekultywacji, osoby zobowiązanej do rekultywacji, stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów oraz uznania rekultywacji za zakończoną,
  3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 7. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo łowieckie:
  1. wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich,
  2. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czynszu dzierżawnego,
  3. gromadzenie informacji o zasobności łowisk,
  4. wydawanie decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny,
  5. przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcia oświadczenia o zakazie polowania,
  6. wydawanie zezwoleń na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 8. w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody:
  1. prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  2. wydawanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w przypadku ograniczenia korzystania z nieruchomości w wyniku poddania ochronie obszaru lub obiektu na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
  3. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
  4. wnioskowanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu wchodzącego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i zasobu nieruchomości Powiatu Legnickiego oraz wydawanie zgody właściciela terenu, w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, na usunięcie drzew z tego terenu,
  5. naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów,
  6. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z urządzeń melioracji wodnych;
 9. w zakresie wynikającym z ustawy o transporcie kolejowym – wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
 10. w zakresie wynikającym z ustawy o lasach:
  1. zawieranie porozumień w zakresie prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  2. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia inwentaryzacji lasów,
  3. wydawanie decyzji ustalających zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  4. wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
  5. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem uproszczonych planów urządzania lasu,
  6. wydawanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny,
  7. dokonywanie ocen udatności zalesionych upraw i wydawanie stosownej decyzji,
  8. wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny;
 11. w zakresie wynikającym z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania:
  1. sprawdzanie udatności zalesionych gruntów,
  2. naliczanie ekwiwalentów dla właścicieli upraw leśnych,
  3. rozliczanie wniosków o przyznanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów;
 12. w zakresie wynikającym z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
  1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  3. wydawanie opinii w postępowaniach dotyczących wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć wymagających wydania przez starostę pozwolenia zintegrowanego,
  4. wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć dotyczących scalania gruntów na terenie powiatu legnickiego,
  5. wybór wykonawców i zawieranie umów na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć dotyczących scalania gruntów na terenie powiatu legnickiego;
 13. w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,
  2. opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 14. w zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m — wpisywanie, aktualizacja danych i wykreślenie jednostek pływających w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów prowadzonym w systemie teleinformatycznym REJA24 albo wydawanie decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.