Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Radni Powiatu Legnickiego mimo okresu wakacyjnego, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba, intensywnie pracują. W trybie nadzwyczajnym 9 lipca br. zwołana została XVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego, która odbyła się w trybie zdalnym. Transmisję z obrad można było śledzić on-line na stronie powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, a udział w niej wzięło 15 Radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Wszyscy Radni słyszeli się i widzieli.  Podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok. Związana ona była z otrzymanym dofinansowaniem na zrealizowanie zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430-7+980”. Prace będą obejmowały: wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie pali DSM, materaca, odbudowie korpusu i nawierzchni drogi. Jest to III etap prac rozpoczętych w 2017 roku, gdy zdiagnozowano osuwisko i zlecono wykonanie kart osuwiskowych. Rok później wykonano projekt budowlany, wykorzystując opracowanie geologiczne z poprzednich lat.  

Podczas posiedzenia do porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”.  Sprawa jest ważna i istotna dla mieszkańców powiatu legnickiego, ponieważ może mieć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie mieszkańców naszego powiatu. Nasi Radni nie pozostali obojętni wobec tego problemu i wystąpili z postulatem uchwałodawczym, wyrażając negatywne stanowisko organu stanowiącego powiatu wobec planowanej inwestycji. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę.

Porządek obrad został wyczerpany, w związku z tym Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Radnym za to, że mimo okresu wakacyjnego uczestniczyli w sesji i jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały.

Współpracujemy