Radni Powiatu Legnickiego mimo okresu wakacyjnego, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba, intensywnie pracują. W trybie nadzwyczajnym 9 lipca br. zwołana została XVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego, która odbyła się w trybie zdalnym. Transmisję z obrad można było śledzić on-line na stronie powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, a udział w niej wzięło 15 Radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Wszyscy Radni słyszeli się i widzieli.  Podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok. Związana ona była z otrzymanym dofinansowaniem na zrealizowanie zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice w km 7+430-7+980”. Prace będą obejmowały: wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie pali DSM, materaca, odbudowie korpusu i nawierzchni drogi. Jest to III etap prac rozpoczętych w 2017 roku, gdy zdiagnozowano osuwisko i zlecono wykonanie kart osuwiskowych. Rok później wykonano projekt budowlany, wykorzystując opracowanie geologiczne z poprzednich lat.  

Podczas posiedzenia do porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”.  Sprawa jest ważna i istotna dla mieszkańców powiatu legnickiego, ponieważ może mieć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie mieszkańców naszego powiatu. Nasi Radni nie pozostali obojętni wobec tego problemu i wystąpili z postulatem uchwałodawczym, wyrażając negatywne stanowisko organu stanowiącego powiatu wobec planowanej inwestycji. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę.

Porządek obrad został wyczerpany, w związku z tym Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Radnym za to, że mimo okresu wakacyjnego uczestniczyli w sesji i jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały.