Logo: tarcza antykryzysowaPowiatowy Urząd Pracy w Legnicy, realizując wsparcie finansowe z programu rządowego, przekazał mikroprzedsiębiorcom działającym w powiecie legnickim (na podstawie złożonych  wniosków) środki finansowe  w następującej  wysokości ogólnej - stan na 15 lipca br.

  • 10 100 850,00 zł pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
  • 1 720 790,97 zł dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń,
  • 1 384 480,00 zł dofinansowanie dla przedsiębiorcy - osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników,
  • 2 091,00 zł pożyczka dla organizacji pozarządowych.

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy nadal prowadzi   nabór wniosków na n/w formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) 
  2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) 
  4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
  5. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
  6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)