Dyrektor:
Wanda Gołębiowska

  Kontakt: tel. 76-72-43-433
Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych należą sprawy:
 1. w zakresie oświaty:
  1. ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, w tym szkół prowadzonych przez inne organy,
  2. zakładania, przekształcania, łączenia w zespoły lub wyłączania z zespołów i likwidowania powiatowych szkół i placówek oświatowych,
  3. ustalania w porozumieniu z dyrektorem szkoły profili kształcenia zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
  4. zapewniania odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach, w tym w placówkach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  5. prowadzenia spraw związanych z opracowaniem i realizacją regulaminu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
  6. prowadzenia spraw związanych z opracowaniem i realizacją kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków przewidzianych ustawą Karta Nauczyciela,
  7. prowadzenia spraw związanych z opracowaniem i realizacją ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zniżek dla nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie określonym ustawą Karta Nauczyciela,
  8. koordynowania i przygotowywania konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  9. opiniowania tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych,
  10. przygotowywania, we współpracy z wydziałem kadr, dokumentów w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy i ustalania wynagrodzenia dyrektorów szkól i placówek oświatowych powiatu,
  11. analizy i przygotowywania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych do zatwierdzania przez uprawnione organy powiatu,
  12. prowadzenia spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego,
  13. przygotowywania projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu wynikających z realizacji prowadzonych spraw z zakresu oświaty i przepisów prawa oświatowego; w tym projektów porozumień,
  14. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w kwestiach wymienionych w ustawie Karta Nauczyciela, ustawie o systemie oświaty i Prawo oświatowe;
  15. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w tym wpisy i wykreślenia,
  16. prowadzenia spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  17. prowadzenia spraw związanych z przydzielaniem i rozliczaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej,
  18. prowadzenia spraw związanych z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  19. prowadzenia spraw związanych z opracowaniem i realizacją programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w szkołach powiatowych,
  20. prowadzenia spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu oświaty, w tym programu Systemu Informacji Oświatowej,
  21. realizacji innych zadań związanych z edukacją, wynikających z realizacji projektów z funduszy unijnych,
  22. przygotowywania projektu i planów finansowych budżetu z zakresu prowadzonych spraw oświatowych;
 2. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. umieszczania w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informacyjnego o tym, że zabytek podlega ochronie;
  2. prowadzenia spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzenia powiatowych instytucji kultury,
  3. podejmowania działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
  4. zawierania porozumień i prowadzenie wszystkich działań i spraw związanych z przekazaniem prowadzenia powiatowych instytucji kultury, w tym powiatowej biblioteki,
  5. ustalania założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji z wyłączeniem zadań realizowanych z konkursu ofert,
  6. prowadzenia spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
  7. współdziałania w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
  8. przygotowywania projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu wynikających z realizacji przepisów z zakresu kultury i ochrony zabytków, w tym projektów umów i porozumień,
  9. przygotowywania projektu i planów finansowych budżetu z zakresu prowadzonych spraw w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  10. przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu związanych z dotacjami na prace remontowo- konserwatorskie i restauratorskie, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  11. prowadzenia spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem i sprawozdaniami dotyczącymi dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków powiatu;
 3. w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
  1. prowadzenia ewidencji fundacji, stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej,
  2. prowadzenia działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością fundacji, stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej; zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
  3. organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla jej rozwoju, w tym:
   • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
   • spółdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i turystyki oraz gminami w organizacji zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych,
  4. przygotowywania i realizacji uchwal rady i zarządu powiatu w sprawach związanych z określeniem warunków i trybu dofinansowywania rozwoju sportu na terenie powiatu legnickiego,
  5. przygotowywania projektu i planów finansowych budżetu z zakresu prowadzonych spraw w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 4. w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
  1. tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  2. nadawania statutu zakładom opieki zdrowotnej lub zatwierdzanie statutu uchwalonego przez radę społeczną jednostki, powoływanie rady społecznej przy zakładach opieki zdrowotnej,
  3. współdziałania, zebrania i opracowania danych na potrzeby jednostek realizujących zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, a także analiza zachorowalności na choroby zakaźne we współpracy z powiatową inspekcją sanitarną,
  4. wykonywania działań związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej,
  5. ustalania, po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego, burmistrzów, wójtów gmin i miast harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w dni robocze i soboty oraz terminów dyżurów nocnych, w święta i inne dni ustawowo wolne od pracy,
  6. współdziałania z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną,
  7. realizacji innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,
  8. realizacji zadań i sprawozdawczości w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym narodowych programów zdrowia,
  9. tworzenia i wdrażania programów promocji i edukacji zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia, w tym rozwijanie i popieranie działalności podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości chorób społecznych i uzależnień, j) przygotowywania projektów uchwał z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej prowadzonych przez wydział,
  10. przygotowywania projektu i planów finansowych budżetu z zakresu prowadzonych spraw w zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  11. realizacji innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,
  12. współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i powiatowymi jednostkami pomocy społecznej w zakresie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
  13. ustalania we współpracy z powiatowymi jednostkami pomocy społecznej i pieczy zastępczej kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej i domach dziecka;
 5. w zakresie promocji:
  1. opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych o powiecie legnickim,
  2. promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego, sportowego i turystycznego gmin powiatu legnickiego,
  3. współdziałania z gminami i organizacjami pozarządowymi w organizacji świąt, rocznic okolicznościowych, uroczystości związanych z tradycją i życiem społeczno-gospodarczym mieszkańców powiatu,
  4. współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy,
  5. przygotowywania i przekazywania informacji środkom masowego przekazu,
  6. opracowywania bądź zlecania opracowania wydawnictw, reklam, informacji wizualnej i multimedialnej oraz wykonania gadżetów reklamowych dotyczących powiatu;
 6. w zakresie pożytku publicznego:
  1. opracowywania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i przygotowywanie projektów uchwal rady powiatu w tym zakresie,
  2. sporządzania rocznych sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  3. przygotowywania projektów uchwał zarządu powiatu dotyczących otwartych konkursów ofert oraz ofert w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych,
  4. prowadzenia spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem i sprawozdaniami dotyczącymi dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  5. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami spraw związanych z działalnością statutową tych organizacji,
  6. realizacji zadań z zakresu nadzoru nad fundacjami oraz stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie powiatu legnickiego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
 7. w zakresie organizacji pozarządowych:
  1. a) opracowywania i realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  2. b) prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem i organizacją otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz ofert rozpatrywanych w trybie pozakonkursowym,
  3. c) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na finansowanie lub
  4. dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym tych z otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych oraz ofert rozpatrywanych w trybie pozakonkursowym;
 8. w zakresie działania Centrum Edukacji Ekologicznej:
  1. promowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów, kampanii z zakresu edukacji ekologicznej,
  2. opracowywanie i realizowanie tematycznych projektów i programów ekologicznych,
  3. organizowanie i prowadzenie proekologicznych akcji o charakterze edukacyjnym,
  4. organizowanie i prowadzenie tematycznych konferencji, seminariów, kursów, warsztatów, wystaw, przeglądów i konkursów w obszarze edukacji ekologicznej i popularyzacji problemów ochrony środowiska,
  5. przygotowywanie i wydawanie folderów, albumów oraz innych materiałów i publikacji o charakterze ekologicznym, w szczególności promujących walory przyrodnicze powiatu legnickiego oraz ich dystrybucja,
  6. propagowanie lokalnej turystyki i krajoznawstwa, w szczególności wśród uczniów powiatowych placówek oświatowych oraz mieszkańców powiatu,
  7. inspirowanie ruchu ochrony środowiska m.in. poprzez organizowanie przeglądów, wystaw i konkursów dla dzieci i młodzieży,
  8. współpraca w obszarze zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną,
  9. wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców podejmowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne podmioty.