Do pobrania:

 1. wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:

WPIS ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

Adnotacja o współwłaścicielu

 1. Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny),
 2. Dowód rejestracyjny. pojazdu
 3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 4. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Adnotacja o zastawie rejestrowym

 1. Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 4. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Adnotacja o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

 1. Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (oryginał),
 2. Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej (oryginał).
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 5. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Adnotacja: HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h

 1. Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów).
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 4. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Adnotacja EURO (poziom emisji spalin)

W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu adnotacji EURO dołącza się:

 1. Oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. lub na podstawie roku produkcji pojazdu.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 4. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Przy rejestracji nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu wpisu EURO dokonuje się na podstawie dokumentów homologacyjnych pojazdu.

WYKREŚLENIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

Adnotacja o współwłaścicielu

 1. Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny).
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.
 4. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 5. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika

Adnotacja o zastawie rejestrowym

 1. Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu,
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.,
 3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 4. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika

Pozostałe adnotacje: HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h:

 1. Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów) potwierdzające podstawę wykreślenia adnotacji.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 4. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Opłaty komunikacyjne:

Od adnotacji dokonanej w dowodzie rejestracyjnym nie pobiera się opłat. Jedynie w przypadku gdy właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub dokonano wykreślenia współwłaściciela wpisanego na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego:

  Opłata
1. Adnotacja brak opłat
2. Konieczność wymiany dowódu rejestracyjnego 54,00 zł

Opłaty, wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zamieszczenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub wykreślenie w/w adnotacji.
 2. Wydanie decyzji o wpisaniu lub wykreśleniu współwłaściciela/li pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje w przypadku dopisania lub wykreślenia współwłaściciela, gdyż urząd rejestrujący wydaje decyzję zmieniającą.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
 9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 10. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego