Kontakt:
tel: 767243419
Geolog Powiatowy:
Kamil MILEWSKI

 

Geolog Powiatowy wykonuje zadania należące do właściwości starosty jako właściwego organu koncesyjnego i właściwego organu administracji geologicznej, w tym:

 1. udzielanie i odmawianie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, gdy jednocześnie spełnione są następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
 2. przenoszenie koncesji, w drodze decyzji, oraz dokonywanie ich zmian;
 3. wydawanie decyzji wzywających przedsiębiorcę do niezwłocznego usunięcia naruszeń wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności dotyczących ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem albo niewypełniania warunków określonych w udzielonej koncesji, w tym niepodejmowania określonej nią działalności albo trwale zaprzestanego jej wykonywania;
 4. cofanie lub ograniczanie zakresu udzielonych koncesji bez odszkodowania dla przypadków wskazanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze;
 5. wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji;
 6. wydawanie decyzji zatwierdzających i odmawiających zatwierdzenia projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji;
 7. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
 8. wydawanie decyzji zatwierdzającej lub odmawiającej zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej;
 9. przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych, w tym z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, bądź żądanie uzupełnienia dokumentacji, gdy niespełnione zostały wymogi określone przepisami prawa;
 10. nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji oraz kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 11. wydawanie decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie niż wynikający z koncesji w przypadku zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska;
 12. gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznej;
 13. wydawanie decyzji dotyczących opłat eksploatacyjnych, dodatkowych i podwyższonych;
 14. sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin, wypełniania warunków koncesji, w granicach właściwości rzeczowej i miejscowej;
 15. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie dotyczących geologii;
 16. współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, w tym mi.in.: organami nadzoru górniczego, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Wójtami i Burmistrzami z terenu powiatu legnickiego, Państwowym Instytutem Geologicznym;
 17. współpraca z komórkami organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Legnicy;
 18. opiniowanie dokumentacji, planów, projektów w zakresie geologii zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 19. inne zadania określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze;
 20. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów po działalności górniczej;
 21. odbiory rekultywacji oraz uczestnictwo (obowiązkowe) w wizji w terenie gruntów zrekultywowanych;
 22. zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony Środowiska dotyczące terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują;
 23. zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 24. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące geologii, a także terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.