Dyrektor Wydziału: 
Jolanta KORFANTY
pok. nr 234

 
Kontakt:

tel: 767243478

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych należą sprawy:

 1. planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie przez powiat zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro, w uzgodnieniu z dysponentami środków finansowych przeznaczonych na ten cel, skarbnikiem powiatu oraz ich ewidencjonowanie i rozliczanie;
 2. związane z zawieraniem porozumień z innymi jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także Województwem Dolnośląskim w sprawach powierzania prowadzenia zadań publicznych realizowanych na drogach powiatowych;
 3. związane z zawieraniem umów w sprawach udzielania pomocy rzeczowej lub finansowej, zawieranych pomiędzy powiatem, a innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych;
 4. rozliczania inwestycji wspólnie z dysponentem środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz komórką finansowo-księgową starostwa;
 5. współpracy przy realizacji programów rozwoju lokalnego z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu;
 6. ewidencjonowania składników majątku starostwa oraz powiatowych dróg i gruntów;
 7. koordynacji zadań związanych z ubezpieczaniem majątku powiatu od wystąpienia określonych ryzyk;
 8. współudział w przygotowaniu i aktualizacji strategii rozwoju powiatu oraz koordynowanie prac związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających z tej strategii;
 9. opiniowanie strategicznych dokumentów programowych krajowych i regionalnych pod kątem zapewnienia możliwości ich realizacji na poziomie powiatu;
 10. współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w strategii rozwoju powiatu;
 11. opracowywanie sprawozdań na temat stanu realizacji strategii, przedstawianie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji w tym zakresie;
 12. opracowywanie rocznych raportów o stanie powiatu;
 13. przygotowywanie informacji i materiałów promocyjnych popularyzujących działania i przedsięwzięcia ujęte w strategii rozwoju powiatu i jego potencjału gospodarczego;
 14. monitorowanie programów pomocowych krajowych i Unii Europejskiej mogących służyć wspieraniu rozwoju powiatu, w szczególności zaś realizacji celów zapisanych w strategii
  rozwoju powiatu;
 15. inicjowanie, przygotowywanie, koordynowanie realizacji inwestycji powiatowych, związanych z wykorzystaniem środków finansowych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł krajowych i zagranicznych; w szczególności nadzór nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich wniosków i aplikacji;
 16. opracowywanie dokumentacji w zakresie przygotowania projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych;
 17. zapewnienie zgodności działań podejmowanych przy opracowywaniu przewidzianych do realizacji projektów inwestycyjnych z kryteriami wynikającymi z dokumentów programowych
  pomocowych funduszy krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej;
 18. prowadzenie i aktualizowanie bazy danych zawierających wykaz zadań inwestycyjnych, dla których prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze
  źródeł zewnętrznych krajowych i środków Unii Europejskiej;
 19. prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów, które uzyskały decyzje o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej;
 20. zarządzanie realizowanymi przez powiat projektami finansowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w szczególności:
  1. prowadzenie projektów jako beneficjent zgodnie z obowiązującymi procedurami i obowiązującym systemem wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
  2. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów przetargowych zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską,
  3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w przygotowywaniu dokumentów związanych z podpisaniem umów na zadania
   współfinansowane z funduszy unijnych,
  4. współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji projektów z dziedziny programów oraz inicjatyw wspólnotowych,
  5. raportowanie wszelkich wykrytych błędów i nieprawidłowości w realizacji projektu zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie i usuwanie,
  6. stosowanie, zgodnie z wytycznymi, odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu,
  7. promocja realizowanych przez powiat projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 21. przygotowywanie bądź uzyskiwanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, wymaganych w związku z projektowanymi lub realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi (inwentaryzacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, dokumentacja projektowa, uzgodnienia, zgody, pozwolenia, umowy, porozumienia itp.);
 22. współpraca w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz sprawowania kontroli nad prawidłową realizacją zawieranych w tym zakresie umów i porozumień;
 23. uczestnictwo w odbiorach końcowych i gwarancyjnych inwestycji.