1. Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 (czynszu, karty wędkarskiej, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupu nieruchomości Powiatu Legnickiego, opłaty za media, parkingi, garaże, koszty kolizji i usunięcia pojazdów z drogi powiatowej, przystanki,),
  2. Rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 ( wpłaty z tytułu: opłaty skarbowej),
  3. Subkonto dochodów Powiatu Legnickiego: 70 1560 0013 2203 8032 6000 0002 ( wpłaty z tytułu: opłat za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. za wypisy i wyrysy),
  4. Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 28 1560 0013 2860 6494 4000 0003 ( wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowej, zakup nieruchomości Skarbu Państwa, opłata za karty parkingowe),
  5. Rachunek sum depozytowych: 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002 ( wpłaty z tytułu wadium),
  6. Rachunek za opłaty skarbowe Urzędu Miasta w Legnicy: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 ( z tytułu opłat skarbowych).
  7. Rachunek Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu: 30 1090 2398 0000 0001 4175 5036 ( wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej )