Logo:Tarcza antykryzysowa

Realizacja zadań tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy trwa nadal i przebiega sprawnie i na bieżąco. Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę ze stanem na dzień 31.08.2020 r. Dane robią wrażenie, bo kwota wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w powiecie legnickim ciągle wzrasta i wynosi już 10 350 850, 00 zł. (pożyczki dla mikroprzedsiębiorców) i 2 960 914,13 zł. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń.

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy nadal prowadzi   nabór wniosków   na n/w formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  1. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd
  2. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb ustawy (dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców)
  3. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na podstawie art. 15 zzc ustawy
  4. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Do pobrania: