17 września br. w trybie zdalnym odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w sesji wzięło 16 Radnych. Wszyscy słyszeli się i widzieli.

 Sesja rozpoczęła się przedstawieniem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., które zaprezentował Starosta Legnicki Adam Babuśka. Podczas posiedzenia Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie powiatu legnickiego oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2020 r., które przedstawiła Przewodnicząca Komisji Beata Castaneda – Trujillo.

Podczas posiedzenia nasi Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 2202D relacji Biskupice – Taczalin kategorii drogi powiatowej,
  • w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  • w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  • w sprawie przyjęcia „Programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki”,
  • w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Jaworskiemu przez Powiat Legnicki zadania w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji uczniów objętych kształceniem specjalnym zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego,
  • w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
  • w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
  • w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 r.,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Sesja przebiegła sprawnie i bez jakichkolwiek problemów technicznych. Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował Radnych o konieczności zwołania w najbliższym czasie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Legnickiego, w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej.