Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Logo: tarcza antykryzysowa

Realizacja zadań tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przebiega sprawnie i na bieżąco. Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę ze stanem na dzień 31.10.2020 r. Dane robią wrażenie, bo kwota wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w powiecie legnickim ciągle wzrasta i wynosi 35 464 214, 00 zł. (pożyczki dla mikroprzedsiębiorców) i 16 047 155,86 zł. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń.

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy nadal prowadzi   nabór wniosków   na n/w formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  1. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd Informacje o naborze (przejdź)
  2. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb ustawy (dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców) Informacje o naborze (przejdź)
  3. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na podstawie art. 15 zzc ustawy Informacje o naborze (przejdź)
  4. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Informacje o naborze (przejdź)