Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Trwają prace związane realizacją zadania polegającego na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D w miejscowości Bieniowice. Przebudowa drogi prowadzona jest we współpracy finansowej z Gminą Kunice, która przeznaczyła na ten cel 169 645,31 zł oraz przy udziale dofinansowania ze środków otrzymanych z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych w kwocie 1  356 313,00 zł. Łączna wartość prac została ustalona na kwotę 1 695 603,63 zł.

Droga zamknięta jest na odcinku o dł. ok 600 m od końca miejscowości Bieniowice (600 m za Szkołą Podstawową) w kierunku m. Szczytniki nad Kaczawą. 

W ramach prowadzonych robót zaplanowano naprawę istniejącego osuwiska w obrębie nasypu drogowego oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi na tak wykonanym podłożu gruntowym. Na odcinku podlegającym zjawiskom osuwiskowym zastosowano wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie materaca z geosiatek na kolumnach DSM o średnicy 80 cm i rozstawach na wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku 1,8m. Wysokość kolumn 3m poniżej materaca pełniącego rolę warstwy transmisyjnej. Poniższe rozwiązanie zaprojektowano na odcinku 220m. Głównym zadaniem wzmocnienia podłoża jest podniesienie parametrów wytrzymałościowych gruntu podtorza w celu spełnienia wymagań stanu granicznego użytkowności z uwagi na osiadania i spełzywanie gruntu ze zbocza. Łącznie na przedmiotowym odcinku zaprojektowano 621szt. kolumn o długości 3 mb od poziomu platformy roboczej.

Zastosowana technologia wzmocnienia podłoża - wgłębne mieszanie gruntu in situ (ang. Deep Soil Mixing – DSM ) metodą na mokro polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła o specjalnej konstrukcji, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i krótkiego świdra. Wprowadzanie w grunt mieszadła odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z tzw. monitora, znajdującego się na końcu żerdzi wiertniczej.  Po osiągnięciu głębokości założonej w projekcie następuje faza formowania trzonu kolumny DSM. W tym czasie zwiększa się kontrolowany wypływ zaczynu cementowego, a obracane i podciągane do góry mieszadło zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem formując kolumnę  z cementogruntu.

W celu właściwego odwodnienia drogi przewidziano odtworzenie istniejącego odwodnienia (rowów drogowych) wraz z przebudową przepustów.

Zakończenie prac zaplanowane jest jeszcze w tym roku.