Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

KRAJÓW

Na ukończeniu znajduje się przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2190D z drogą gminną 108457D w miejscowości Krajów, prowadzona we współpracy finansowej z Gminą Krotoszyce, która przekazała na ten cel dotację w kwocie 30 000,00 zł. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu.

Obecnie dobiega końca etap I inwestycji, który swoim zakresem objął następujące elementy:

 • organizację ruchu na czas budowy,
 • roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg,
 • obsługę geodezyjną,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyżowań i chodników,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • roboty wykończeniowe.

Łączna wartość prac został ustalona na łączną kwotę 193 910,94 zł.

CHODNIK PIOTROWICE

Kolejną z zaplanowanych inwestycji jest realizacja zadania pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2219D wraz z budową chodnika w m. Piotrowice.

Przedmiotem zamówienia publicznego, dla którego termin składania ofert upłyną 17.11.2020r., jest pierwszy etap robót, w którym planuje się budowę chodnika wraz z odwodnieniem, zatoki autobusowej, zjazdów oraz kanału technologicznego.

Obecnie trwa procedura zmierzająca do wyboru wykonawcy oraz podpisana stosownej umowy z wybranym wykonawcą zadania.

Termin zakończenia wymienionych prac zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.

ROGÓW

Przeprowadzono remont balustrady na moście w ciągu drogi powiatowej nr 2191D koło miejscowości Rogów Legnicki, nad rzeką Cicha Woda. Koszt wymiany balustrady wyniósł 46 266,45 zł brutto.

RZESZOTARY

W tym roku został wykonany remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej. W ramach Porozumienia zawartego z Powiatem Legnickim firma BUDIMEX S.A. wykonała roboty bitumiczne w zakresie:

 • nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2194D od miejsca przebudowy realizowanej w ramach budowy drogi S3 do skrzyżowania z drogą powiatową 2210D, wraz ze skrzyżowaniem;
 • nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2210D do skrzyżowania z drogą powiatową 2194D w kierunku mostu nad rzeką Czarna Woda;
 • nakładki bitumicznej w miejscu i na szerokości przecięcia trasy transportu gruntów nasypowych prowadzonego z Zakładów Górniczych „Pątnówek” i „Jakuszów” (przejazd poprzeczny przez drogę nr 2210D w rejonie granicy administracyjnej m. Pątnówek).

Również droga powiatowa nr 2182D w miejscowości Strzałkowice zyskała nową nawierzchnię, co znacząco wpłynie na jakość poruszania się po niej, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo jej użytkowników.