Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z pandemią koronawirusa,

26. 11. br. odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Obrady dostępne były w formie online na stronie powiatu legnickiego. Radni uczestniczyli w posiedzeniu zdalnie. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, który przywitał wszystkich uczestników. Udział w posiedzeniu wzięło 16 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Na początku sesji głos zabrali: Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia oraz Radny Gminy Legnickie Pole Marek Sułkowski. W dalszej części posiedzenia Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 31 października 2020 r.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za lata 2018-2019,
 • w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie,
 • w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 2202D relacji Biskupice-Taczalin kategorii drogi powiatowej,
 • w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznych,
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 • w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • w sprawie przyjęcia „Programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki”,
 • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego,
 • w sprawie skargi na działania dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie,
 • w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ruja.

Porządek obrad został wyczerpany w związku z tym Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Radnym za udział w sesji. Posiedzenie przebiegło sprawnie i bez większych problemów technicznych.