Po wakacyjnej przerwie 16 września br. odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, a udział w nim wzięło 14 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.  Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu legnickiego.

Posiedzenie rozpoczęło się przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Legnickiego.  W dalszej części posiedzenia  przedstawiono sprawozdania:

  • z realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie powiatu legnickiego, które zaprezentował Pan Bartosz Nocko,
  • z realizacji „Programu opieki nad zabytkami powiatu legnickiego na lata 2017-2020”. Realizacja zadań za okres 2019-2020,
  • z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., które przedstawił Starosta Legnicki Adam Babuśka,
  • Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2021 r.,  z którym zapoznała uczestników posiedzenia Przewodnicząca Komisji Radna Beata Castaneda Trujillo.

Ponadto Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu legnickiego za I półrocze 2021 r.

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały:

  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2017- 2021 za 2020 rok,
  • w sprawie przyznania dotacji gminie miejskiej Chojnów na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • w sprawie nadania imienia Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
  • w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2021 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
  • w sprawie skargi z dnia 28 czerwca 2021 r. na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Sesja przebiegła sprawnie, bez jakichkolwiek problemów technicznych.