Konwent Wójtów i Burmistrzów odbył się 11.10 br. w naszym Starostwie. Udział wzięli w nim wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu legnickiego.

Posiedzenie otworzył i prowadził Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. W obradach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa, Wójt Gminy Miłkowice Dawid Stachura, Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk, Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec, Sekretarz Urzędu Gminy w Legnickim Polu Mariola Kądziela oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w  Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Aleksandra Skorupska-Drużka, a także  władze powiatu:  Starosta Legnicki Adam Babuśka, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, a także Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.
Zasadnicze punkty obrad dotyczyły ustalenia priorytetów i strategii działania w ważnych dla powiatu sprawach, inwestycji drogowych w powiecie oraz współpracy z gminami. Omawianym tematem był również, obowiązujący, system i sposób ustalania stawek i warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 to Wody Polskie ostatecznie zatwierdzają obowiązujące w danej Gminie stawki. Jeśli zaproponowane przez przedsiębiorstwo ceny są bezzasadne lub zbyt wygórowane, Wody Polskie taki wniosek odrzucają, aby ochronić odbiorcę końcowego przed zawyżonymi opłatami, jeśli natomiast opłaty są uzasadnione zoptymalizowanymi kosztami, jakie przedsiębiorstwo ponosi — wniosek ten jest zatwierdzany.

Podczas posiedzenia Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski omawiał sprawy dotyczące strategii ponadlokalnej oraz  koncepcji ścieżek rowerowych. Kwestie związane z drogami powiatowymi zaprezentował Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń. Ponadto Starosta Legnicki Adam Babuśka poinformował uczestników Konwentu, że na wniosek Wójta Kunic Zdzisława Tersy i w porozumieniu z Przewodniczącym Konwentu, na kolejne posiedzenie zaproszony został  przedstawiciel Ministerstwa Klimatu.

Na kolejnym Konwencie Wójtów i Burmistrzów  omawiany będzie plan transportu lokalnego oraz podany zostanie termin spotkania samorządowców z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim.