29 listopada br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą BUDRIM Sp. z o.o. z Kunic reprezentowaną przez Kazimierza Wiercińskiego na realizację zadania: „Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi nr 2178D w m. Ziemnice”. Warto zaznaczyć, że działania związane z remontem tego skrzyżowania podjęte były już w poprzedniej kadencji, jednak ze względu na brak dofinansowania projekt był korygowany do możliwości finansowych powiatu.

Udział w wydarzeniu wzięli: Komisarz Gminy Kunice Izabela Wańkowicz, Radny Artur Smęt oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi 2178D o długości 280 m, z drogą 2199 D o długości 20 m i drogą gminną o długości 60 m. Podczas realizacji inwestycji powstanie 160 metrów chodnika głównie na długości zatok, oświetlenie oraz zatoki autobusowe. Wybudowany zostanie ciąg pieszo rowerowy o długości 418 metrów.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo rowerowego, eliminację zagrożeń w wyniku wzrostu natężenia ruchu, poprawę funkcjonalności drogi oraz ułatwienie ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania.

Koszt inwestycji to 2 750 000 zł. Inwestycja zostanie w połowie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Legnicki i Gmina Kunice sfinansują zadanie pokrywając koszty po równo w 25 procentach.