Logo: PCPR LegnicaPowiat Legnicki przystąpił do realizacji programów organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Programy  Mieszkanie dla absolwenta oraz  Dostępne mieszkanie są adresowane do osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wsparcie niezależności oraz ułatwienie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Realizatorem obu programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76 7243786.

Program Dostępne mieszkanie

Celem programu  Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Przedmiotem dofinansowania  w ramach programu są  koszty zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, umożliwiającego samodzielne opuszczanie budynku do poziomu zero przed budynkiem.

Maksymalna kwota dofinansowania w programie dla jednego beneficjenta to udokumentowana różnica między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnica wartości mieszkań (przy zamianie) jednak nie więcej niż równowartość iloczynu: 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1mpowierzchni użytkowej.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu, który aktualnie posiada na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia. 

Program Mieszkanie dla absolwenta  

Celem programu Mieszkanie dla absolwenta  jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Przedmiotem dofinansowania jest pokrycie kosztów wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego beneficjenta w celu zwiększenia jego niezależności oraz ułatwienia mu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego jego indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie obejmuje okres max. 36 miesięcy oraz koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania.

W pierwszych 12 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 %, od 13-24 miesiąca 70% a od 25-36 miesiąca 40% maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania do kosztu wynajmu lokalu mieszkalnego zależy od:

  1. lokalizacji przedmiotu dofinansowania,
  2. aktualnej wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez BGK w programie „Mieszkanie na start” oraz
  3. sposobu poruszania się beneficjenta: dla beneficjenta na wózku 38% kwoty w/w wskaźnika, dla beneficjenta bez wózka 28%.

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach powyższych programów są  przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez SOW, dostępny pod adresem: www.sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programów PFRON obecnie realizowanych przez Powiat Legnicki  znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.legnica.pl