w miejscowości Koskowice w gminie Legnickie Pole nastąpił odbiór końcowy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice”.

Udział w wydarzeniu wzięli: Marszalek Sejmu Elżbieta Witek, Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotr Karwan, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska -Soboń,  Radni Powiatu Artur Mackiewicz oraz Artur Smęt, Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, Sołtys Koskowic Piotr Żółkiewski, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Jolanta Korfanty, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Legnickie Pole, pracownicy Drogowej Służby Liniowej oraz inspektorzy nadzoru.

Zrealizowana inwestycja spełniła oczekiwania  nie tylko  mieszkańców gminy Legnickie Pole i samej miejscowości Koskowice. Wyremontowany odcinek drogi jest kluczowy w systemie komunikacyjnym całego powiatu legnickiego, stanowi on ważną arterię łączącą lokalne drogi z autostradą A4.

Zakres prac objął: budowę nowej konstrukcji drogowej i  nowej nawierzchni jezdni, chodników i utwardzonych poboczy, a także kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowy i przebudowy urządzeń wodnych. W ramach inwestycji  przebudowano i zbudowano zatoki autobusowe oraz zjazdy do posesji, a także ustawiano oporniki i obrzeża, założono trawniki oraz przebudowano infrastrukturę techniczną będącą w kolizji z inwestycją. Przebudową objęty został odcinek drogi o długości 1460m, wybudowano łącznie 2576 m chodnika, wybudowano cztery przystanki autobusowe oraz cztery oświetlone przejścia dla pieszych z wyspami dzielącymi jezdnię.

Koszt inwestycji wyniósł  8 696 100,00 zł, z czego 50% kwoty to dofinansowane z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 25%  z budżetu Powiatu Legnickiego i kolejne 25% z gminnej kasy Legnickiego Pola.

Nowoczesna infrastruktura drogowa wpływa na bezpieczne przemieszczanie się użytkowników, a także zwiększa atrakcyjność inwestycyjną terenu. Biorąc pod uwagę wartość finansową inwestycji, przebudowa tej drogi była największym zadaniem drogowym, jakie kiedykolwiek realizował powiat legnicki.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: BUDRIM Sp. z o.o. oraz Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i  Mostów Sp. z o.o. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym terminie 15 miesięcy od podpisania umowy (tj. 03.09.2021 r.)