odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 14 Radnych, a transmisja z obrad dostępna była na platformie eSesja.

Obrady sesji poprzedziło miłe wydarzenie. Wicestarosta Legnicki Janina Mazur odebrała z rąk Członka Zarządu Rady DZ LZS Grażyny Jóźwik statuetkę będącą wyrazem podziękowania za wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych  oraz za udzieloną pomoc w organizacji XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast.

Posiedzenie rozpoczęło się przyjęciem  protokołów z XXXII, XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Powiatu Legnickiego oraz  sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz  informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu legnickiego w 2022 roku, a także sprawozdania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o stanie bezpieczeństwa i zagrożeniach w roku 2022 na terenie powiatu legnickiego. Gości sesji byli:  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy mł. bryg. Marcin Swenderski oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy kom. Kamil Piasecki.  Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń złożył na ręce Komendantów  serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników za ich oddaną służbę, gratulując także odniesionych  sukcesów i osiągnięć.

 W dalszej części posiedzenia Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. oraz zapoznał Radnych z aktualną sytuacją pod byłą kopalnią żwiru w Czernikowicach koło Chojnowa.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki.

W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023” za rok 2022,
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2022- 2028 za 2022 rok,
  • przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2022,
  • uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Legnickim na lata 2023-2028,
  • pozbawienia części drogi nr 2225D kategorii drogi powiatowej,
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności,
  • budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
  • udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Sesja przebiegła sprawnie i bez problemów technicznych.  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń przekazał wszystkim życzenia pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych oraz wielu ciepłych i radosnych chwil spędzonych w gronie Najbliższych.