29 maja br. odbyła się LI sesja absolutoryjna Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Udział w sesji wzięło 13 Radnych. W posiedzeniu uczestniczyli także Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Legnickiego oraz wydziałów Starostwa. Obrady transmitowane były on-line na platformie eSesja.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego — zarządu — w zakresie działalności finansowej powiatu. Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując uchwalenie uchwały o absolutorium dla zarządu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.

Podczas sesji  Radni zapoznali się  z  Raportem o stanie powiatu za 2022 rok, który przedstawił Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski. W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski podsumował zeszłoroczną edycję Międzynarodowego Festiwalu Letnich Koncertów Organowych. Zaprosił także do zgłaszania kandydatur do honorowego  tytułu „Zasłużony dla Powiatu Legnickiego”. Sytuację pomocy społecznej podsumował Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński. Wskazał na szeroką działalność oraz realizowane zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przedstawił także działania i zadania, jakie realizują  Domy Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz w Brenniku, Środowiskowe Domy Samopomocy nr 1 i nr 2 w Chojnowie oraz Domy Dziecka w Golance Dolnej. Swoje podziękowania skierował do Dyrektorów jednostek za bieżące realizowanie zadań. Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podsumowała pracę Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przybliżyła zrealizowane działania Wydziału Ochrony Środowiska oraz zadania promocyjne podjęte w 2022 roku. Podziękowała wszystkim pracownikom Starostwa za rzetelne realizowanie zadań, wykonywanie swoich obowiązków terminowo i solidnie oraz wyraziła uznanie za zaangażowanie i otwartość we wspólnej pracy. Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Powiatu przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Radni podjęli uchwałę.

Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2022 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie. Rada Powiatu Legnickiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Podczas posiedzenia Radni podjęli szereg uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  • przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026 za 2022 rok,
  • przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Legnickiego za 2022 rok,
  • podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy,
  • uchylenia uchwały Nr III/28/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia w ramach Powiatowego Centrum Rodzinie w Legnicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  • podniesienia wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu legnickiego,
  • zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  • rozpatrzenia skarg na działania Starosty Legnickiego,
  • zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Starosta Legnicki Adam Babuśka podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się poprzez swoje zaangażowanie i dobrą współpracę do wykonania budżetu w 2022 roku, wszystkim, którzy uczestniczyli przy realizacji powiatowych inwestycji oraz Radzie za udzielnie absolutorium i owocną współpracę przy realizacji powierzonych zadań.

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń przekazał serdeczne życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Działacza Kultury. Podziękował Radnym za udział w posiedzeniu, za udzielnie absolutorium oraz za owocną współpracę.

Sesja przebiegła sprawnie i bez problemów technicznych.