Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg to cel zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki”

2 czerwca br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą Berger Bau Polska Sp. z o. o z Wrocławia na realizację tej inwestycji. Udział w wydarzeniu wzięli: Radni Powiatu: Artur Mackiewicz oraz Andrzej Rokitnicki, Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego, którego pierwszy etap stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, jest zaprojektowanie i przebudowa / rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2192D, na odcinku od końca miejscowości Rogoźnik do początku miejscowości Tyniec Legnicki o długości ok. 3287 m w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń, koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (oprócz posiadanej już decyzji środowiskowej) oraz realizację robót budowlanych w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. W zakres zamierzenia wchodzą wszystkie prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego. Zakres zasadniczych robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowę/rozbudowę drogi wraz z odwodnieniem, obejmuje także zjazdy, skrzyżowania, przebudowę przepustu melioracyjnego, remont obiektu mostowego na rzece Cicha Woda, wycinkę i karczowanie drzew, organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa w tym wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W ramach inwestycji uzyskamy jezdnię o szerokości 6,00 m (ze stosownymi poszerzeniami na łukach poziomych) z obustronnymi poboczami i rowami drogowymi, przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 2192D i 2200D, przebudowę istniejących zjazdów, remont obiektu mostowego na rzece Cicha Woda.

W ramach niniejszego zamówienia zostanie wykonane:

  1. projekt na całość zamierzenia;
  2. roboty budowlane obejmujące:
    1. odcinek drogi od strony miejscowości Rogoźnik o planowanej długości 350 m,
    2. remont obiektu mostów w zakresie płyty odciążającej "pływającej" opartej na naziomie, izolacji, krawężników kamiennych, chodnika, gzymsów, izolacjonawierzchni chodników i balustrady.

Koszt planowanego I etapu – 3 165 004,43 zł w tym remont mostu 1 638 830,39 zł. Dotacja z Polskiego Ładu to kwota 2 994 792 zł. Gmina Ruja i Powiat Legnicki, tak jak do tej pory, na partnerskich zasadach sfinansują koszty przekraczające dotację.