W dniach zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze z Powiatu Legnickiego wraz z dziećmi wzięły udział w wyjeździe integracyjnym do Szklarskiej Poręby. W spotkaniu uczestniczyli także specjaliści Działu rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na co dzień pracujący z rodzinami.

Wyjazd został zorganizowany przez PCPR w Legnicy  w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”.

Podczas tego trzydniowego spotkania rodziny zastępcze, jak również pedagodzy oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w superwizji prowadzonej przez psychologa, której celem była weryfikacja i doskonalenie kompetencji wychowawczych, a także przeciwdziałanie wypaleniu oraz wzmocnienie emocjonalne opiekunów zastępczych i osób pracujących z rodzinami. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje, w tym zajęcia integracyjne i zabawy ruchowe prowadzone przez animatorów, wycieczkę do Dino Parku, dyskotekę dla dzieci, gry zespołowe oraz biesiadę przy ognisku.

Wyjazd integracyjny był nie tylko idealną okazją dla rodzin zastępczych, by spędzić wspólnie czas, ale pozwolił także wszystkim uczestnikom zbliżyć się do siebie, wyrwać z codziennej rutyny i poczuć, jak ważne są wzajemne relacje w życiu codziennym i w pracy.