Grafika: uwaga zmiany w rejestreacji pojazdówW dniu 7 lipca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę "o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości" ogłoszoną w dniu 21 lipca 2023 r. Dz. U poz. 1394. Ustawa ta dotyczy nie tylko danych osobowych, ale także zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów, zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz kar za niedopełnienie obowiązków z tym związanych.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi obowiązek:

  • rejestracji pojazdów w przypadku: pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczenia do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w ciągu 30 dni, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami – w ciągu 90 dni,
  • obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdów zarejestrowanych w ciągu 30 dni, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami – w ciągu 90 dni,
  • zmiana wysokości kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu - 500 zł oraz 1000 zł w przypadku przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami,
  • zmiana wysokości kar za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu – 250 zł,
  • kary te wzrastają dwukrotnie w przypadku przekroczenia terminów o 180 dni,
  • kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie,
  • organ administracji publicznej nie może odstąpić od kar pieniężnych określonych w zapisach art. 140ma i 140mb, nie może także wziąć pod uwagę działania siły wyższej oraz nie może poprzestać na pouczeniu, gdyż z mocy ustawy nie stosuje się przepisów art. 189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1967 Kodeks postępowania administracyjnego.
  • wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 r., co do których właściciele pomimo ciążącego na nich obowiązku nie wykonywali badań technicznych ani nie ubezpieczali w ramach ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Pojazdy, co do których decyzja o rejestracji wygasła w ww. trybie, będzie można swobodnie ponownie zarejestrować.
    W związku z tym na mocy ustawy z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzje o rejestracji wygasają, a tym samym organ ma obowiązek zawiadomić właścicieli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji. Zawiadomienia te mogą odbywać się także przez publiczne obwieszczenie.