w miejscowości  Chojnów nastąpił odbiór końcowy zadania pn.:  „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów”.

Udział w wydarzeniu wzięli: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Ewa Humenna wraz z uczniami.

Powiat Legnicki reprezentowali: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Radna Jolanta Bekaluk – Pyrz, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń wraz z pracownikami.

Uczestników wydarzenia przywitał Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski, który zaznaczył, że zrealizowana  inwestycja była ważna i kluczowa dla mieszkańców Chojnowa, bowiem skrzyżowanie znajduje się w bezpośredniej bliskości kolejowego dworca głównego i  autobusowego. Sam proces przygotowania zadania pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym był długi i skomplikowany. Ostatecznie dzięki pozyskaniu dofinansowania z różnych źródeł inwestycja została zrealizowana.

Podczas wydarzenia Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał na ręce Wicedyrektor Ewy Humennej  flagi Polski, które towarzyszyć będą społeczności szkolnej podczas ważnych wydarzeń i uroczystości państwowych.

Zadanie obejmowało przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów. Zakres inwestycji obejmował  przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 na długości 101m od wysokości wiaduktu kolejowego do wysokości placu dworca autobusowego oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2226D na długości 47m. Przebudowa drogi powiatowej polegała na wykonaniu wlotu typu "kropla". Wyspa skrzyżowania jest stosunkowo szeroka, głównie po to, by zapewnić przejezdność autobusu dla wszystkich relacji skrętnych. W ciągu obu odcinków dróg wykonano nową konstrukcję jezdni.  Zawężono jezdnię drogi wojewódzkiej na odcinku wiadukt - ul. Kolejowa aby uzyskać czytelność jazdy. Zawężenie tego wlotu spowodowało skrócenie istniejącego przejścia dla pieszych, co poprawiło BRD. Przebudowano wlot ul. Kusocińskiego w taki sposób, aby zapewnić normatywny promień wyjazdowy oraz  wszystkie odcinki chodników w obrębie opracowania. Dla potrzeb właściwego odwodnienia zaprojektowano pojedyncze wpusty deszczowe z przykanalikami, które podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wymieniono  istniejące wpusty  i  przykanaliki na nowe. W ramach przebudowywanego skrzyżowania zaprojektowano budowę i przebudowę oświetlenia drogowego. Przebudowano istniejące słupy oświetleniowe będące własnością Operatora Tauron. Dodatkowo wykonano nowe oświetlenie drogowe oraz doświetlone zostały cztery przejścia dla pieszych. 

Inwestycję zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia.

Koszt zadania: 2 534 641,32 zł. Inwestycja była realizowana wspólnie przez Województwo Dolnośląskie: 1 179 270,42 zł; Powiat Legnicki:  250 803,40 zł przy dofinansowaniu ze strony Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 176 000 zł.