Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

 wniosek o wydanie wtórnika utraconego, zniszczonego dowodu rejestracyjnego

Załączniki:

 1. dotychczasowy dowód rejestracyjny w przypadku jego zniszczenia (dokument jest np. nieczytelny,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub odpis z rejestru badań technicznych wydany przez stację kontroli pojazdów, w której przeprowadzono ostatnie badania techniczne, w przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) terminu następnego badania technicznego,
 4. dowód tożsamości
 5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub przez prokurenta,

Opłaty:

 • pozwolenie czasowe 18,50 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 •  17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu rejestracyjnego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128 ).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).