Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych
 2. pełnomocnictwo
 3. Klauzula Rodo - do pobrania i wypełnienia 

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych,

 

Załączniki

 1. dowód rejestracyjny,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. tablice (-a) rejestracyjna, jeżeli nie została utracona,
 4. zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie utraty tablic(y) rejestracyjnych – w przypadku kradzieży tych tablic(y),
 5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

 

Informacja dodatkowa

 • W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia  tablic (tablicy) rejestracyjnych, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu  może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po:
  • przedstawieniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie    fałszywych zeznań.

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych, ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy (30 dni), organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

 • Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym, po
  • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • przedstawieniu zaświadczania wydanego przez organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.
 • Na okres niezbędny do wykonania wtórnika tablicy rejestracyjnej/

 

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Na wniosek właściciela, organ rejestrujący właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu wydaje dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną., o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

Dodatkowa tablica rejestracyjna jest wydawana po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.

Odbierając dodatkową tablicę rejestracyjną, właściciel pojazdu, przedstawia dowód rejestracyjny, w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz wpisania adnotacji urzędowej.

 

 Opłaty za wydanie wtórnika:

 1. pozwolenia czasowego,  o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 
  13,50zł +0,50zł opłata ewidencyjna
 2. pozwolenia czasowego, ,  o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2
  18,50zł + 0,50zł opłata ewidencyjna                                                          
 3. dowodu rejestracyjnego,  
  54,00zł+0,50 zł opł. ew.
 4. kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne, 
  12,50zł+0,50zł opł. ew.
 5. kompletu nalepek na tablice tymczasowe  
  12,50zł + 0,50zł opł. ew.
 6. nalepki kontrolnej na szybę   
  18,50zł+0,50zł opł. ew.
 7. tablic rejestracyjnych:
samochodowych,   80zł 
motocyklowej,                                         
40zł
motorowerowej,                                      30zł
tablic indywidualnych,                    80zł
zabytkowych tablic samochodowych,  100zł
zabytkowej tablicy motocyklowej   50zł
tymczasowych tablic samochodowych,                      30zł
tymczasowej tablicy motocyklowej,               12zł
tymczasowej tablicy motorowerowej,                                12zł     
tymczasowej  tablicy do przyczepy          5zł

 
Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy  49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych .lub wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 grudnia 2017r.. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017., poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych
  i wzoru znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.  1084).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód  funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).