Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych
 2. dodatkowa tablica rejestracyjna
 3. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych,

 Załączniki

 1. dowód rejestracyjny,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie utraty tablic(y) rejestracyjnych – w przypadku kradzieży tych tablic(y),
 4. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

Informacja dodatkowa

 •  W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia  tablic (tablicy) rejestracyjnych, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu  może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po:
  • przedstawieniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych, ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy (30 dni), organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

 • Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym, po
  • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • przedstawieniu zaświadczania wydanego przez organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

 • Dodatkowa tablica rejestracyjna

Na wniosek właściciela, organ rejestrujący właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu wydaje dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną., o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

Dodatkowa tablica rejestracyjna jest wydawana po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.

Odbierając dodatkową tablicę rejestracyjną, właściciel pojazdu, przedstawia dowód rejestracyjny, w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz wpisania adnotacji urzędowej.

 Opłaty za wydanie:

1. pozwolenia czasowego, 18,50zł +0,50zł opł. ew.
2. dowodu rejestracyjnego, 54,00zł+0,50 zł opł. ew.
3. kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne, 12,50zł+0,50zł opł. ew.
4. nalepki kontrolnej na szybę , 18,50zł+0,50zł opł. ew.
5. tablic rejestracyjnych:  
- samochodowych,     80zł    
- motocyklowych, 40zł
- motorowerowych, 30zł
- tablic indywidualnych,   1000zł
- zabytkowych tablic samochodowych, 100zł
- zabytkowych tablic motocyklowych, 50zł
- tymczasowych tablic samochodowych,     30zł
- tymczasowych tablic motocyklowych, 12zł
- tymczasowych tablic motorowerowych,   12zł
- tymczasowych tablic do przyczep,    15zł

                           

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

 Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 Sposób załatwienia sprawy

 Wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych .lub wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

 Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 1260 z  późn. zm.).
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (Dz. U. z 2017., poz. 2355
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.  1084).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).