Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych (docx), (pdf)
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych,

Załączniki

 1. Dowód rejestracyjny.
 2. Tablice (-a) rejestracyjne/a, jeżeli nie zostały utracone,
 3. Zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie utraty tablic(y) rejestracyjnych – w przypadku kradzieży tych tablic(y).
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 5. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 6. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Informacja dodatkowa

 1. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po:
  • przedstawieniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
  Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych, ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy (30 dni), organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.
 2. Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym, po
  • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • przedstawieniu zaświadczania wydanego przez organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.
  Na okres konieczny do wykonania dowodu rejestracyjnego, ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy (30 dni), organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

Dodatkowa tablica rejestracyjna

 1. Na wniosek właściciela, organ rejestrujący właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu wydaje dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla, do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.
 2. Dodatkowa tablica rejestracyjna jest wydawana po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.
 3. Odbierając dodatkową tablicę rejestracyjną, właściciel pojazdu, przedstawia dowód rejestracyjny, w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący, dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz wpisania adnotacji urzędowej o treści: „BAGAŻNIK”.

Opłaty komunikacyjne za wydanie wtórnika:

 1. pozwolenia czasowego, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1: 13,50 zł
 2. pozwolenia czasowego, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2: 18,50 zł
 1. dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
 2. kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne: 12,50 zł
 3. kompletu nalepek na tablice tymczasowe: 12,50 zł
 4. tablic rejestracyjnych:

  a. Koszt tablicy z flagą UE czcionka zwężona

    1 szt. 2 szt. bagażnik
  pojazd z 2 tablicami 53 zł 93 zł 53 zł
  pojazd z 1 tablicą 53 zł - -
  motorower 43 zł - -

  b. Koszt tablicy z flagą UE czcionka pogrubiona

    1 szt. 2 szt. bagażnik
  pojazd z 2 tablicami - 93 zł 53 zł
  pojazd z 1 tablicą 53 zł. - -
  motorower 43 zł. - -

  c. Koszt tablicy/tablic zależy od tego, jakie są obecnie tablice na pojeździe

    z flagą PL czarne —
  musisz przerejestrować
  pojazd i otrzymać nowy
  nr rejestracyjny
    1 szt. 2 szt. bagażnik 2 szt. bagażnik
  pojazd z 2 tablicami   93 zł 53 zł 185,50 zł 53 zł
  pojazd z 1 tablicą 53 zł - - 123,50 zł -
  motorower 43 zł - - 116,50 zł -

Opłaty wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych lub wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Informacja dodatkowa:

 1. Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic/ tablicy można pobrać tablice tymczasowe (czerwone) i pozwolenie czasowe.
 2. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.
 3. Jeżeli wnioskujesz o wymianę tablic/y z powodu ich zniszczenia to zwrot tablic do urzędu następuje w momencie wydania ich wtórników, a kiedy będziesz dodatkowo wnioskował o zmianę nr rejestracyjnych, tablice należy zwrócić od razu przy składaniu wniosku.
 4. Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.
 5. Jeżeli występujesz o wydanie wtórnika tablicy, a pojazd posiada tablice „czarne”, będzie konieczna zmiana numeru rejestracyjnego na nowy i wymiana dowodu rejestracyjnego i wydanie nalepki na szybę.
 6. Jeżeli pojazd posiada tablice z flagą RP albo z flagą unijną i pogrubioną czcionką to konieczne będzie zamówienie 2 szt. i wymiana tablic na nowe z dotychczasowym numerem rejestracyjnym.
 7. Jeżeli tablice rejestracyjne mają nowy wzór tablic (zwężona czcionka), organ rejestrujący zamawia i wydaje jedną tablicę rejestracyjną.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników