Podstawa prawna:

 • 41, 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – u.o.,
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kogo dotyczy:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.o. prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów.

Wniosek powinien zawierać:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 6. wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 7. wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 8. wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 9. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 10. wskazanie rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów, w przypadku gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 u.o., a ponadto:
  1. informacje o spełnieniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 u.o., jeżeli zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a u.o.,
  2. proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 u.o., jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a u.o.;
 11. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 12. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 13. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 14. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 15. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
  1. informacja o tym czy planowane przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. informacja czy wniosek dotyczy odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych;
  3. informacja czy wniosek dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych;
  4. informacja czy wniosek dotyczy wyłącznie odpadów obojętnych;
 16. zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
   • za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 17. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 18. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 16, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 u.o.;
 19. oświadczenie, że w stosunku do:
  1. osoby, o której mowa w pkt 16 lit. a,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
   • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 u.o. w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 20. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego:
  1. w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  2. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
   • za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy

Oświadczenia, o których mowa w pkt 18-20, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

jeśli dotyczy:

 1. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 2. informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
 3. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Załączniki:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów
  1. w przypadku gdy wniosek dotyczy
   • przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
   • przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych;
   mają zastosowanie przepisy art. 41b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji, o ile występuje;
 3. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;
 4. załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile planowane przedsięwzięcie jest poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 5. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, o ile wniosek dotyczy zbierania odpadów palnych;
 6. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy wymieniony w pkt. 3, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 u.o.;
 7. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane (w takim przypadku zaświadczenie wójta/burmistrza o braku potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);
 8. plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów;
 9. jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
 10. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;

Opłata:

Należną opłatę:

 • 616 zł – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • 616 zł – za wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • 17 zł – za pełnomocnictwo.

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin i sposób załatwienia:

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego; w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 334 (boczne skrzydło budynku starostwa), tel. 76 72 43 421.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333, tel. 76 72 43 421.