Krok po kroku:

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wydobywanie kopalin i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Starostwie Powiatowym w Legnicy lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć je w punkcie obsługi interesantów: parter
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Koncesja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Architektury i Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru koncesji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie koncesji , sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.), tzn. w którym określono, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej:
  1. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;
  2. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  3. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  4. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  5. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
  6. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
  7. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  8. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  9. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
  10. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  11. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
  12. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.
 2. Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:

  1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów; wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z rejestru gruntów z wycinkiem mapy ewidencyjnej.
  2. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
  3. dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
  4. prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
  5. Wnioskodawca dołącza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  6. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic poddziału terytorialnego kraju – mapa obszaru i terenu górniczego.

 3.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 1.      616 zł - opłata skarbowa za udzielenie koncesji.
 2.      17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 3. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków koncesji, jeżeli:
  1. dotyczy terminu przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od koncesji,
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od koncesji.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Powiatu Legnickiego
  • bezpośrednio w kasie Starostwa
 5.  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono koncesji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • Wydział Ochrony Środowiska – pl. Słowiański 1 59-220 Legnica
 • punkt obsługi interesantów: parter
 • za pośrednictwem poczty

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.).

Wymagane załączniki: