Wymagane dokumenty:

Opłata:

bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy:

nie później niż w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w terminie 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który ponownie rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia uchyla się zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. W przypadku utrzymania w mocy orzeczenia po trybie odwoławczym - akta sprawy przekazuje się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie od decyzji administracyjnej składa się w formie podania, w którym należy uzasadnić, dlaczego osoba się odwołuje i złożyć je w zespole osobiście lub nadać pocztą listem poleconym. Odwołanie można wnieść za pomocą poczty elektronicznej lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, jeżeli dane te są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym (ePUAPu). Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. z dnia 2021.03.29)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2021.857 t.j. z dnia 2021.05.06)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12)

Kontakt:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Legnicy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(III piętro, pokój 316)
tel. 76-72-43-519

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją przepisów prawa administracyjnego strona postępowania ma prawo do przyspieszenia prawomocności decyzji (dotyczy to wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożonych po 1 czerwca 2017 r.). Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa odwołania od wydanej decyzji, która staje się przez to ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA)

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania (14 dni od daty otrzymania orzeczenia) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania w formie oświadczenia, wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał.

Z dniem doręczenia oświadczenia organowi administracji publicznej (Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy) orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.