Do pobrania:

 1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (docx), (pdf)
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na wpis kolejnego terminu badania technicznego pojazdu nie jest obowiązkowa i właściciel pojazdu musi wyrazić wolę wymiany.

Załączniki:

 1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 2. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, wydane przez stację kontroli pojazdów, określające termin następnego badania technicznego pojazdu (jeżeli wymiana następuje z powodu braku miejsca na wpis terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego).
 3. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 4. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 5. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Opłaty:

  Opłata Opłata ewidencyjna Suma
1. Pozwolenie czasowe 18,50 zł 50 gr 19,00 zł
2. Dowód rejestracyjny 54,00 zł 50 gr 54,50 zł

Opłaty, wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze (po otrzymaniu polecenia wpłaty)  albo  bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy  49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank S.A. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze  albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu rejestracyjnego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców