Do pobrania:

 1. zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego w dowodzie rejestracyjnym
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o zmianie zmiana nazwiska lub adresu zamieszkania

 1. W przypadku zmiany nazwiska, imienia lub adresu zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela dokonuje rejestracji pojazdu.
 2. W przypadku zmiany nazwiska, imienia lub adresu zamieszkania właściciela pojazdu, niepowodującej zmiany właściwości miejscowej, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny.

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Dowód tożsamości.
 3. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska, imienia, adresu zamieszkania.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 5. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 6. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód własności podwozia lub ramy.
 2. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 7. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu lub wymiany elementów, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów.
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe oraz zdjęciami pojazdu.
 4. Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu dokonania w pojeździe zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 7. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych niepowodujących zmiany rodzaju pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
 3. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 4. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 5. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika

W przypadku zawiadomienia o dokonaniu zmiany danych dotyczących mas i nacisków osi, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny.
 2. Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 5. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 6. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Informacje dodatkowe

 1. Właściciel pojazdu ma obowiązek w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić organ rejestrujący (starostę) o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 2. Jeżeli właściciel pojazdu nie posiada dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia, do wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego może dołączyć dotychczasowy dowód osobisty wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane np. odpis aktu małżeństwa, decyzję Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia.
 3. Organ rejestrujący dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści „Zgłoszono zmianę danych” i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego (nie dotyczy wymiany podwozia lub ramy oraz zmian konstrukcyjnych) pod warunkiem, że w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin ważności badań technicznych.
 4. Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Opłaty za wydanie:

  Opłata
1. Pozwolenie czasowe 18,50 zł
2. Dowód rejestracyjny 54,00 zł

Opłaty wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników