Do pobrania:

 1. zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego w dowodzie rejestracyjnym
 2. pełnomocnictwo

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego

W przypadku zmiany nazwiska, imienia lub adresu zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela dokonuje rejestracji pojazdu.

W przypadku zmiany nazwiska, imienia lub adresu zamieszkania właściciela pojazdu, niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny.

Załączniki

 1. dowód rejestracyjny pojazdu;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. dowód tożsamości,
 4. dokument potwierdzający zmianę nazwiska, imienia, adresu zamieszkania
 5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

 W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. dowód własności podwozia lub ramy,
 2. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 3. dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 5. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

 W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu lub wymiany elementów, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki

 1. dowód rejestracyjny pojazdu;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe.

 

Informacje dodatkowe

Właściciel pojazdu ma obowiązek w terminie nie przekraczającym 30 dni zawiadomić organ rejestrujący (starostę) o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Jeżeli właściciel pojazdu nie posiada dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia, do wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego może dołączyć dotychczasowy dowód osobisty wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane np. odpis aktu małżeństwa, decyzję Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia.

Organ rejestrujący dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści „Zgłoszono zmianę danych” i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego
(nie dotyczy wymiany podwozia lub ramy oraz zmian konstrukcyjnych) pod warunkiem, że w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin ważności badań technicznych.

 

Opłaty za wydanie:

 1. pozwolenia czasowego,                                                             18,50zł+0,50 zł opł. ew.
 2. dowodu rejestracyjnego,                                                            54,00zł+0,50 zł opł. ew.

 

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

 

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689).