Do pobrania:

 1. zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego w dowodzie rejestracyjnym
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o zmianie zmiana nazwiska lub adresu zamieszkania

 1. W przypadku zmiany nazwiska, imienia lub adresu zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela dokonuje rejestracji pojazdu.
 2. W przypadku zmiany nazwiska, imienia lub adresu zamieszkania właściciela pojazdu, niepowodującej zmiany właściwości miejscowej, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny.

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Dowód tożsamości.
 3. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska, imienia, adresu zamieszkania.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 5. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 6. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód własności podwozia lub ramy.
 2. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 7. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu lub wymiany elementów, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów.
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe oraz zdjęciami pojazdu.
 4. Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu dokonania w pojeździe zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 7. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych niepowodujących zmiany rodzaju pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
 3. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 4. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 5. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika

W przypadku zawiadomienia o dokonaniu zmiany danych dotyczących mas i nacisków osi, do zawiadomienia dołącza się:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny.
 2. Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 5. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 6. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Informacje dodatkowe

 1. Właściciel pojazdu ma obowiązek w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić organ rejestrujący (starostę) o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 2. Jeżeli właściciel pojazdu nie posiada dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia, do wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego może dołączyć dotychczasowy dowód osobisty wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane np. odpis aktu małżeństwa, decyzję Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia.
 3. Organ rejestrujący dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści „Zgłoszono zmianę danych” i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego (nie dotyczy wymiany podwozia lub ramy oraz zmian konstrukcyjnych) pod warunkiem, że w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin ważności badań technicznych.
 4. Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Opłaty za wydanie:

  Opłata Opłata ewidencyjna Suma
1. Pozwolenie czasowe 18,50 zł 50 gr 19,00 zł
2. Dowód rejestracyjny 54,00 zł 50 gr 54,50 zł

Opłaty wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze (po otrzymaniu polecenia wpłaty) albo bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank S.A. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców