WYMAGANE DOKUMENTY

Szczegółowe informacje dotyczące:

 1. wymaganych dokumentów i załączników,
 2. wysokości opłat oraz numery rachunków bankowych, na które należy dokonać wpłat,  umieszczone są przy poszczególnych procedurach z zakresu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej oraz wyrejestrowania pojazdu.

 MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

UWAGA! W formularzach, dla pola powiat, mieszkańcy Legnicy powinni podawać: m. Legnica. Dla nich właściwym organem jest Urząd Miasta Legnicy.

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

 INFORMACJA DODATKOWA

Korzystanie z elektronicznego sposobu składania wniosku o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową, wyrejestrowanie pojazdu oraz wydanie prawa jazdy uwarunkowane jest posiadaniem przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego – kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany, obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil zaufany można uzyskać w:

1. Urząd Skarbowy, ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica;
tel: 76 85 11 511
fax: 76 85 11 501

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Wł. Grabskiego 26, 59-220 Legnica
tel. 76 876 40 00
fax 76 876 42 35

3. Urząd Miasta W Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
tel.: 76 72 12 352
fax: 76 72 12 115

4. lub przez bankowość internetową jeśli osoba posiada konto w jednym z niżej wymienionych banków: 

 • PKO Bank Polski
 • Inteligo
 • Santander
 • Pekao SA
 • mBank
 • ING
 • Millennium
 • Alior Bank
 • BOŚ
 • BNP Paribas
 • VeloBank
 • Crédit Agricole
 • Banku Spółdzielczym w Brodnicy
 • Banku Spółdzielczym z Grupy PBS

Przebieg elektronicznej procedury rejestracji i wyrejestrowania pojazdu określa załącznik nr  1a  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, natomiast przebieg procedury składania wniosków w postaci elektronicznej o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami określa rozdział 5 § 23 ustawy o kierujących pojazdami.

 Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez organ rejestrujący, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

 W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku złożonego drogą elektroniczną, zweryfikowanego pozytywnie przez organ rejestrujący, określają przepisy o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PiK zalecane są poniższe parametry:

Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie

 

Zalecane parametry dla zdjęcia:

 • Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
 • Przestrzeń barw: sRGB
 • Głębia kolorów: 24 bity
 • Rozdzielczość zdjęcia: 480 × 615 pikseli
 • Rozmiar pliku nie większy niż 100 KB.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:

 • Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
 • Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości).
 • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 × 111 pikseli.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Zalecane parametry dla pozostałych załączników:

 • Skan w formacie JPEG.
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
  • Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 •  Załącznik w formacie PDF
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB * liczba stron załącznika typu pdf

 TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 Z zakresu rejestracji pojazdów

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Z zakresu wydawania uprawnień

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.