Do pobrania:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,

Załączniki:

 1. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, o ile jest wymagane,
 2. kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 3. kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 4. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 5. kserokopia prawa jazdy,
 6. zaświadczenie z organu administracji samorządu terytorialnego, że jest kierowcą OSP.

Do wglądu:

 1. dokument tożsamości,
 2. prawo jazdy,
 3. oryginały składanych dokumentów.

Informacje dodatkowe:

Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej (zakres odpowiada rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych), która uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii:

 1. A1, A2 i A
 2. B1, B i B+E
 3. C1, C1+E, C i C+E
 4. D1, D1+E, D i D+E

Zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Opłaty:

Koszt wydania zezwolenia wynosi 50,00 zł.

Opłatę wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze  albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ wydający zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny, niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia
i wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężna.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.