Do pobrania:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia,
 2. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, o ile jest wymagane,
 3. kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 4. kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 5. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 6. kserokopia prawa jazdy

Do wglądu:

 1. dokument tożsamości;
 2. prawo jazdy;
 3. oryginały składanych dokumentów.

Informacje dodatkowe;

Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej (zakres odpowiada rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych), która uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii:

 1. A1, A2 i A
 2. B1, B i B+E
 3. C1, C1+E, C i C+E
 4. D1, D1+E, D i D+E

Zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Opłaty:

Koszt wydania zezwolenia wynosi 50,00 zł.

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, na stanowisku do spraw wydawania uprawnień za pośrednictwem karty płatniczej lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank s.a  z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ wydający zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny, niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia
i wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r., w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężna (Dz. U. z 2018r., poz. 1392 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017r., poz. 250 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2016r,. poz. 1377).